7. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

7. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

155

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
 • T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
 • T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Matematik

 • M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
 • M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 • M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
 • M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
 • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
 • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
 • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
 • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 • M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
 • M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
 • M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
 • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 • M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
 • M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder
 • M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

Fen Bilimleri

 • F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.
 • F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
 • F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
 • F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.
 • F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.
 • F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.
 • F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
 • F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
 • F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.
 • F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
 • F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar.
 • F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
 • F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
 • F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
 • F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
 • F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.
 • F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
 • F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.
 • F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.
 • F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
 • F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
 • F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
 • F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
 • F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
 • F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
 • F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
 • F.7.4.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
 • F.7.4.3.2. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
 • F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
 • F.7.4.4.1. Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
 • F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
 • F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
 • F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
 • F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.
 • F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.
 • F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.
 • F.7.5.1.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
 • F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
 • F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.
 • F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır.
 • F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.
 • F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
 • F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
 • F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
 • F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
 • F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 • SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
 • SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
 • SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
 • SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
 • SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
 • SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
 • SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.
 • SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
 • SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
 • SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
 • SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
 • SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
 • 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
 • 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar
 • 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
 • 7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
 • 7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.
 • 7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 • 7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
 • 7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
 • 7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
 • 7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
 • 7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
 • 7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
 • 7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
 • 7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
 • 7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
 • 7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.

İngilizce

 • Describing characters/people (Making simple inquiries)
 • Making simple comparisons (Giving explanations/reasons)
 • Talking about routines and daily activities
 • Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons)
 • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • Telling the time, days and dates
 • Describing the frequency of actions
 • Making simple inquiries
 • Making simple suggestions
 • Talking about past events (Giving explanations/reasons)
 • Describing what people do regularly
 • Expressing preferences
 • Stating personal opinions
 • Talking about past events
 • Making simple suggestions (Accepting and refusing)
 • Making arrangements and sequencing the actions
 • Expressing needs and quantity
 • Making predictions
 • Giving explanations/reasons