8. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

8. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

155

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
 • T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
 • T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
 • T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
 • T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
 • T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

Matematik

 • M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 • M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
 • M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
 • M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 • M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
 • M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
 • M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
 • M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
 • M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
 • M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
 • M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
 • M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
 • M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
 • M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 • M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
 • M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
 • M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
 • M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

Fen Bilimleri

 • F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
 • F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
 • F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
 • F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
 • F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
 • F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
 • F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
 • F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
 • F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
 • F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
 • F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
 • F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.
 • F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
 • F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
 • F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
 • F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
 • F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
 • F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
 • F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
 • F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
 • F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
 • F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
 • F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
 • F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
 • F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
 • F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
 • F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
 • F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.
 • F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
 • F.8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
 • F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
 • F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.
 • F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
 • F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.
 • F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 • İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
 • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
 • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
 • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
 • İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
 • İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
 • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
 • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
 • İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
 • İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 • İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
 • İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
 • İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 • 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
 • 8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 • 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
 • 8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.
 • 8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 • 8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
 • 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.
 • 8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
 • 8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 • 8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
 • 8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
 • 8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
 • 8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
 • 8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • 8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
 • 8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

İngilizce

 • Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
 • Making simple inquiries
 • Expressing likes and dislikes
 • Expressing preferences
 • Stating personal opinions (Making simple inquiries)
 • Describing simple processes
 • Expressing preferences
 • Making simple inquiries
 • Following phone conversations
 • Stating decisions taken at the time of speaking
 • Accepting and refusing / Making excuses
 • Expressing preferences / Giving explanations and reasons
 • Making comparisons
 • Describing places
 • Expressing preferences
 • Giving explanations/reasons
 • Making comparisons
 • Talking about experiences
 • Expressing likes and dislikes
 • Expressing obligation
 • Expressing responsibilities